Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Tysiąclecia 8, 21-013 Puchaczów

 

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://opspuchaczow.pl/bip

Status pod względem zgodności

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie jest częściowo zgodna, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów;
 • zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane lub muszą być udostępnione w formie otrzymanej od podmiotów zewnętrznych;

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 17 lipca 2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Adamski - adres poczty elektronicznej: t.adamski@opspuchaczow.pl

Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 81 75 75 068 lub wysyłając e-mail na adres: opspuchaczow@op.pl Tą samą drogą można też składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informujemy, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Powyższe żądania postaramy się realizować niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy niezwłocznie o tym fakcie, oraz przekażemy informację kiedy taka realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych każdy ma prawo wystąpić z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnić dostęp alternatywny, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie, ul. Tysiąclecia 8, 21-013 Puchaczów.

Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w budynku parterowym. Wejście do budynku znajduje się od ulicy Tysiąclecia. W pobliżu wejścia do Ośrodka nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Przed wejściem do budynku znajdują się dwa schodki wykonane z kostki brukowej (11 cm i 16 cm). W dotarciu do Ośrodka osób z niepełnosprawnością ruchową ułatwia wykonany podjazd o długości 150 cm. W budynku są zlokalizowane następujące pomieszczenia: pokój księgowo-administracyjny, pokój kierownika, pokój pracowników socjalnych, pokój administracyjno-socjalny, pomieszczenie gospodarcze, korytarz, łazienka. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku zostały zlikwidowane progi. Drzwi i futryny są pomalowane w kolorze kontrastowym do koloru ścian. W budynku brak pętli indukcyjnej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych. Informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń są czytelne dla wszystkich interesantów, w ogłoszeniach, komunikatach stosuje się drukowaną powiększoną czcionkę (co najmniej 14 pkt), o prostym kroju, bez kursywy (np. Arial, Tahoma) dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Ośrodku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, zarówno na miejscu jak i on-line.

Informacje

Liczba wyświetleń: 449
Utworzono dnia: 01.04.2021

Historia publikacji

 • 01.04.2021 11:51, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 01.04.2021 11:51, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 01.04.2021 11:50, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności