Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

"Posiłek w szkole i w domu" od 1 września

Utworzono dnia 24.08.2023

„Posiłek w szkole i w domu”

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole i w przedszkolu na rok szkolny 2023/2024 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Ze środków otrzymanych w ramach Programu Ośrodek udziela wsparcia osobom i rodzinom spełniającym warunki uzyskania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy,  tj. 1200 zł netto na osobę w rodzinie i 1552 zł na osobę samotnie gospodarującą:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach. Jednak najistotniejszym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. 

Program finansowany  jest  ze  środków  budżetu  państwa (60%) oraz  środków własnych jednostek samorządu terytorialnego (40%).

Do wniosku o przyznanie pomocy w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,  decyzja właściwego organu ws. renty lub emerytury, decyzja dot. zasiłku rodzinnego, alimentów, itp.);
  • zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, warunkiem koniecznym do przyznania wnioskowanej pomocy jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

Wnioski w powyższej sprawie należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Puchaczowie, ul. Tysiąclecia 8, tel. 81 75 75 068; kom. 605 565 245.

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 204

W poprzednim tygodniu: 269

W tym miesiącu: 782

W poprzednim miesiącu: 950

Wszystkich: 58899