Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Gdzie szukać pomocy

Gdzie szukać pomocy:

 

Puchaczów:

 1. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puchaczowie, ul Rynek 3 (obok poczty), 21-013 Puchaczów; tel. 81 75 75 012 (wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w sekretariacie). Przewodnicząca Komisji - Grażyna Szafranek. Komisja pracuje w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. 1530 – 1700.

Punkt Konsultacyjny (spotkania z psychologiem) w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 16.00-18.00.

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie, ul. Tysiąclecia 8, 21-013 Puchaczów; tel. 81 75 75 068; www.opspuchaczow.pl; e-mail: opspuchaczow@op.pl; dni robocze w godz. 7.00-15.00.
 1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny, ul. Tysiąclecia 8, 21-013 Puchaczów (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej); tel. 81 75 75 068; wtorki w godz. 10.00 – 13.00.
 2. Gminny Ośrodek Zdrowia w Puchaczowie SPZOZ, ul. Partyzantów 9, 21-013 Puchaczów; tel. 81 75 75 480.

 

Pedagodzy i psycholodzy szkolni:

 1. Zespól Szkół w Puchaczowie;  tel. 81 75 75 154; e-mail: zspuch@wp.pl
 2. Szkoła Podstawowa w Ostrówku; tel. 81 75 76 485; e-mail: ostroweksp@op.pl
 3. Szkoła Podstawowa w Nadrybiu; tel. 81 75 75 102; e-mail: spnadrybie@wp.pl

Łęczna:

 1. Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej,  ul. Księży Wrześniewskich 10, 21-010 Łęczna; tel. 997, 81 752 72 10,  81 752 72 44; czynna całą dobę, zespół dzielnicowych: 81 752 72 04; www.lubelska.policja.gov.pl.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,  ul. Staszica 9,
  21-010 Łęczna;  tel. 81 462 31 11; 81 531 53 84; www.pcprleczna.pl; e-mail: sekretariat@pcprleczna.pl; codziennie w godz. 700 -1500.
 3. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Łęcznej, ul. Pl. Kościuszki 1/1,  21-010 Łęczna;  tel. 81 462 87 21; 506 393 443,  www.monar.pl; e:mail: pk_monarleczna@vp.pl; pn – pt w godz. 9.00-17.00.
 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej,  ul. Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna (III piętro); tel.  81 462 25 89, www.pppleczna.pl;
  e-mail:ppp.leczna@op.pl; pn – czw.: 7.30 -17.00; pt: 7.00 - 15.00.
 5. Regionalne Centrum Trzeźwości Maksymilian  w  Łęcznej, ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna; tel. 81 462 94 99; www.rct_maksymilian.cba.pl; e-mail: rct.leczna@gmail.com

Dyżury członków stowarzyszenia:  wtorek - sobota w godz. 17.00 - 20.00

Spotkania grup samopomocowych:

Al-Anon:  ostatni poniedziałek miesiąca 17.00 – 19.00

AA:  środa 17.00 – 19.00, niedziela 9.00 – 11.00.

 1. Poradnia Terapii Uzależnień - SPZOZ Łęczna, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna (siedziba Szpitala Powiatowego); tel.  81 752 62 81.
 2. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu - Specjalistyczne Gabinety Lekarskie sp. j. Kusy i Wspólnicy; ul Górnicza 3, 21-010 Łęczna; tel.  81 752 07 41; www.sgl.lublin.pl; e-mail: kontakt@sgl.lublin.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna; tel. 81 462 31 11 lub 81 531 53 84.

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. „Gniewni ludzie”.

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

 • osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w ww. programie w wyniku innych okoliczności.

 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone w ramach programu „Gniewni ludzie” mają na celu:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, czyli udzielaniu pomocy w zmianie zachowań agresywnych,
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
 • nabycie umiejętności w zakresie komunikowania się i rozwiązywania konfliktów
  w rodzinie bez stosowania przemocy,
 • uzyskiwanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Pracę/poradnictwo z osobami stosującymi przemoc w rodzinie prowadzi pracownik socjalny ds. osób stosujących przemoc w rodzinie i konsultant ds. pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.

 

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych oferuje pomoc w zakresie:

 • konsultacje indywidualne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
 • pomoc prawna rodzinom i osobom dotkniętym problemem uzależnień,
 • szkolenia i edukacja nauczycieli w szkołach z terenu Gminy Łęczna w zakresie profilaktyki uzależnień,
 • szkolenia i edukacja rodziców i dzieci w szkołach z terenu Gminy Łęczna w zakresie profilaktyki uzależnień,
 • szkolenia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla kadry pomocy społecznej
  i placówek oświatowych z terenu Gminy Łęczna,
 • współpraca i doradztwo metodyczne dla nauczycieli, pedagogów, studentów, pracowników służb społecznych, służby zdrowia oraz wszystkich zainteresowanych,
 • konsultacje i porady dla kadry pomocy społecznej i placówek oświatowych z terenu Gminy Łęczna,
 • udzielanie pomocy prawnej,
 • dyżury specjalisty ds. uzależnień,
 • prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Specjalistyczne poradnictwo: oferowana pomoc: psychologa, pedagoga, prawnika. Pomoc pedagoga i psychologa - zajmują się m.in. osobami doświadczającymi przemocy fizycznej i psychicznej, osobami, które mają trudności w adaptacji do nowych sytuacji, osobami z trudnościami emocjonalnymi.

Pomoc prawna z zakresu: prawa rodzinnego, prawa karnego, postępowania administracyjnego, prawa pracy. Pomoc obejmuje: informacje o istniejącym stanie prawnym, wskazanie sposobów załatwienia danej sprawy, wskazanie instytucji, do których należy się zwrócić, redagowanie pism, wniosków, pozwów.

Interwencja kryzysowa - udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, udzielanie wsparcia socjalnego, podejmowanie interwencji domowych.

 

Stały Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łęcznej

ul. Jaśminowa 4 (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej) pok. nr 218; tel. 81 531 55 26,  81 531 55 23.

 

Godziny dyżurów specjalistów:

Psycholog: Agata Dudek
poniedziałek: 16.00-19.00


Osoba pierwszego kontaktu/pracownik socjalny: Monika Bańka
wtorek: 15.00-19.00

Prawnik: Joanna Głowala
Środa: 16.00-19.00

ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY:

 1. Pomoc prawna.
 2. Terapia rodzin.
 3. Pomoc osoby pierwszego kontaktu.
 4. Pomoc psychologiczna.
 5. Pomoc psychiatryczna
 6. Grupa wsparcia.
 7. Pokrywanie kosztów czasowego bezpłatnego zakwaterowania lub udzielanie schronienia.
 8. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.
 9. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
 10. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych  z uzyskiwaniem pomocy.

 

Lublin:

 • Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Probostwo 6A, 20-089 Lublin;
  tel. 81 466 55 46, 81 466 55 47, tel. kom. 733 – 588 – 900, fax. 81 466 54 94; www.cik.lublin.eu; email: pomoc@cik.lublin.eu; poniedziałek - piątek. 7:00-19:00.

Telefon zaufania - całodobowy dyżur pod nr: 81 534 60 60

 • Ośrodek Wczesnej Interwencji Dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin, ul. Północna 3, tel. 81 466 55 45, 81 466 54 23 e-mail: owi@cik.lublin.eu
 • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”, ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin; tel. 81 534 38 87; e-mail: poczta@agape.lublin.pl
 • Stowarzyszenie „SYNERGIA”, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin; tel. 81 441 75 79, kom. 533 030 007; e-mail: stowarzyszeniesynergia@op.pl
 • Stowarzyszenie Równych Szans „BONA FIDES”, ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin; tel. 81 533 72 09, 783 510 310, 535 000 523; e-mail: bonafides@op.pl; cpi@stowarzyszeniebonafides.pl
 • Stowarzyszenie „STOP”, ul. Towarowa 19, 20-205 Lublin; tel. 81 748 38 89; e-mail: stowarzyszeniestop@o2.pl
 • Stowarzyszenie „KONTAKT”, ul. Skierki 12, 20-601 Lublin; tel. 81 533 79 99; e-mail: kontakt577@wp.pl

 

Placówki leczenia odwykowego:

 

 • Zakład Lecznictwa Odwykowego – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,  ul.  Abramowicka 2, 20-709 Lublin  tel.: 81 744 30 61;
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin   tel. 81 744 30 61;
 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul Abramowicka 4b, 20-442 Lublin,  tel. 81 744 30 61;
 • Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholu, ul. Abramowicka 4b, 20-442 Lublin,  tel. 81 744 30 61;
 • Ośrodek Leczenia Uzależnień, ul.  Karłowicza 1,  20-027 Lublin,  tel. 81 532 13 82,   81 534 74 04;
 • SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny; ul. Klasztorna 4, 2-463 Radecznica, tel.  84 681 80 02;  e:mail: poczta@spwszpradecznica;
 • SP ZOZ Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Kościelna 124,  21-200 Parczew  tel83 355 21 71;
 • SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Szpitalna 53,  22-100 Chełm, tel82 565 54 37;
 • SP ZOZ Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Słowackiego 7,  21-100 Lubartów, tel. 81 855 20 07;
 • NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień, ul. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik, tel. 81 751 45 61; e-mail: nzozpzpiu@interia.pl;
 • Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin, ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 20-078  Lublin, tel. 81 532 48 22.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa; tel. 22 499 37 33; e-mail: info@niebieskalinia.org                                         

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 

Oferta dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie: 

 1. Infolinia 801 12 00 02 czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 22.00, a w niedziele i święta w godz. 8.00 - 16.00.

Za pośrednictwem infolinii można uzyskać:

 • wsparcie psychologiczne,
 • informacje o prawnych i proceduralnych możliwościach zatrzymania przemocy
  w rodzinie,
 • pomoc w postaci interwencji podjętej przez Pogotowie „Niebieska Linia” ma rzecz osób krzywdzonych (także  przypadku, gdy osoba skazana za stosowanie przemocy nadal znęca się nad rodziną i/lub nie przestrzega postanowień sądu).

 

Kontaktując się z infolinią można zachować anonimowość – nie trzeba się przedstawiać, ani podawać miejsca zamieszkania.

 

 1. telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00 –21.00; 801 12 00 02  w środy w godz. 18.00 - 22.00 prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy
  w rodzinie;
 2. poradnia e – mailowa pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Pomoc, jakiej udzielamy drogą mailową to: wsparcie dla osób doznających przemocy lub będących jej świadkami, udzielanie informacji o możliwościach terapii dla osób stosujących przemoc, psychologicznych mechanizmach i społecznych uwarunkowaniach zjawiska przemocy, prawach i możliwościach prawno -proceduralnych, a także o adresach instytucji pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie;

 1. interwencje w sprawach przemocy w rodzinie, podejmowane także w stosunku do osób uprzednio skazanych za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członków rodziny, mających warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności lub przebywających na warunkowym zwolnieniu i dopuszczających się przemocy wobec najbliższych (zgodnie z zapisami porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministrem Sprawiedliwości i Komendantem Głównym Policji). W ramach interwencji informacje uzyskane od osób kontaktujących się z Pogotowiem "Niebieska Linia" przekazujemy lokalnym służbom, a następnie monitorujemy podjęte przez nich działania i ich efekty. Interwencja może być podjęta na prośbę osoby kontaktującej się z nami lub z inicjatywy konsultanta Pogotowia w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. 

  

ZAŁĄCZNIKI: