Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie, ul. Tysiąclecia 8, 21-013 Puchaczów; tel. 81 75 75 068, 605 565 245, adres e-mail: opspuchaczow@op.pl.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i ich przetwarzania przez Ośrodek. W celu skontaktowania się z Inspektorem prosimy pisać na e-mail: iod@atjg.pl; lub na adres Administratora Danych Osobowych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie, ul. Tysiąclecia 8, 21-013 Puchaczów.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów aktualnie obowiązującego prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny w celu realizacji zadań przez nas wykonywanych lub przez okres jaki wymagają tego od nas przepisy obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich poprawy i sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (jeżeli przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.
 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa niezbędnym do realizowania obowiązku ustawowego, konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe niezbędne do realizowania obowiązku ustawowego są pozyskiwane od innych podmiotów publicznych, dane osobowe nie pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym.