Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Komu przysługuje pomoc

Przydatne definicje:

 • osoba samotnie gospodarująca - osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe;

 • osoba samotna – osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych;

 • rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

 • całkowita niezdolność do pracy - oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej, lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 • niezdolność do pracy z tytułu wieku - oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat przez mężczyznę;

 • dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie;

 • dochód rodziny – suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie;

 • prasa socjalna – działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

 • kontrakt socjalny – pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny;

 • świadczenie nienależnie pobrane – świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania pracownika socjalnego o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej.

 

Komu przysługuje pomoc:

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem

  • w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

  • w związku z uzyskaniem w RP zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;

 • sieroctwa;

 • bezdomności;

 • bezrobocia;

 • niepełnosprawności;

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 • przemocy w rodzinie;

 •  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dn. 12 .12.2013 r. o cudzoziemcach;

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 • alkoholizmu lub narkomanii;

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”;

 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 528 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”;

 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej (pkt 2-14), lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń pieniężnych ulega weryfikacji co 3 lata z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badanie progu interwencji socjalnej wykonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Od 1.10.2018 r. – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11.07.2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – kryterium dochodowe wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł;

 • dla osoby w rodzinie – 528 zł.