Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Stypendia szkolne 2023/2024 - wnioski przyjmujemy do 15 września!

Utworzono dnia 24.08.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wnioski będą przyjmowane od 1 do 15 września 2023 r. w tut. Ośrodku, ul. Tysiąclecia 8.

1. Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

zamieszkałym na terenie gminy Puchaczów.

2. Pomoc realizowana jest na wniosek strony w formie stypendium szkolnego.

3. Kto może ubiegać się o stypendium?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności, zamieszkały na terenie gminy Puchaczów.

4. Kryterium dochodowe:

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (otrzymanego w sierpniu br.) nie może być wyższy niż kwota 600,00 zł na osobę w rodzinie (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

W przypadku gdy np. w miesiącu sierpniu rodzina uzyskała ostatni dochód (np. ostatni zasiłek dla bezrobotnych, ostatnie wynagrodzenie) uwzględniany jest dochód z miesiąca złożenia wniosku (wrzesień). Należy przy tym udokumentować tzw. „dochód utracony”.

Pomoc o charakterze socjalnym przyznawana jest na wniosek:

 • rodzica w przypadku nieletnich,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły.

Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Ważne! W 2023 r. stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 proc. kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko pow. 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego to 200 proc. tej kwoty. A zatem – stypendium szkolne nie może być niższe niż 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 248 zł.

5. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z dołączonymi dokumentami (komplet) należy składać od 1 września do 15 września 2023 r., natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie - do dnia 15 października 2023 r.

Brak udokumentowania wniosku uniemożliwia przyznanie pomocy materialnej!!!

6. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich oraz nauczycielskich kolegiów języków obcych, w szczególności na pokrycie kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania (np. bursa, internat, stancja) czy też dojazdu do szkoły lub kolegium.

 7. Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

 1. Podręczniki
 2. Zeszyty
 3. Słowniki
 4. Encyklopedie
 5. Atlasy
 6. Tablice matematyczne
 7. Lektury szkolne
 8. Tornister (plecak szkolny)
 9. Obuwie sportowe na lekcje W-F
 10. Strój na W-F (bluza sportowa, dres, spodnie sportowe, koszulka sportowa, spodenki gimnastyczne)
 11. Strój galowy (biała bluzka, spódnica, garnitur, spodnie galowe, biała koszula)
 12. Artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, temperówki, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, gumki, bibuła, brystol, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.)
 13. Biurko do nauki
 14. Sprzęt komputerowy (PC, laptop, tablet) oraz programy komputerowe, edukacyjne
 15. Pomoce naukowe
 16. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (językowych, sportowych, itp.)
 17. Koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”
 18. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum, itp.
 19. Zwrot kosztów dojazdu do szkół - przysługuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów
 20. Tusze do drukarek
 21. Pokrycie kosztów abonamentu internetowego.

Refundacja poniesionych kosztów na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie oryginałów rachunków i faktur.

Uwaga! Powyższe dokumenty powinny zawierać m.in.: nazwę wystawcy, datę wystawienia/sprzedaży, numer dokumentu, imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, aby np. plecak, obuwie, spodenki, dres, koszulka, itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis. Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach (dot. stypendium od września do grudnia 2023 r.):

 • zakupu podręczników i innych wymienionych wyżej artykułów podlegających refundacji – od lipca 2023 r. do grudnia 2023 r.
 • Internet, bilety autobusowe, udział w zajęciach edukacyjnych - od września 2023 r. do grudnia 2023 r.

Istnieje możliwość zakupu używanych podręczników - w takiej sytuacji należy udokumentować wydatek umową kupna/ sprzedaży.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym!!! (np. kurtki sportowe, bidon, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty, obozy, zimowiska rekreacyjne, Internet z usługą TV, itp.).

Osoby ubiegające się o stypendium szkolne prosimy o bezwzględne kompletowanie wymaganych dokumentów, co pozwoli na sprawne rozpatrywanie wniosków.

8. Wnioski można składać:

 • osobiście w siedzibie Ośrodka,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Tysiąclecia 8, 21-013 Puchaczów,
 • drogą elektroniczną, wysyłając na adres: opspuchaczow@op.pl

Proszę pamiętać, że wnioski będą przyjmowane do dnia 15 września 2023 r.

 

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 208

W poprzednim tygodniu: 269

W tym miesiącu: 786

W poprzednim miesiącu: 950

Wszystkich: 58903