Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie łęczyńskim" - projekt PUP w Łęcznej

Utworzono dnia 21.08.2023

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że od 1.01.2023 r. do 30.06.2024r. realizuje projekt niekonkurencyjny pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie łęczyńskim" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla 184 osób bezrobotnych (110 kobiet, 74 mężczyzn) zarejestrowanych w PUP w Łęcznej znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, osób młodych, osób starszych, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i kompetencjach, osób z niepełnosprawnościami, osób odchodzących z rolnictwa oraz obywateli Ukrainy poprzez realizację staży, szkoleń grupowych i indywidualnych, bonów szkoleniowych i na zasiedlenie, doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dzięki czemu 53 uczestników projektu podejmie zatrudnienie lub będzie prowadziło działalność gospodarczą po zakończeniu udziału w projekcie.  

Grupa docelowa: Uczestnikami Projektu będą osoby zarejestrowane w PUP w Łęcznej jako osoby bezrobotne (ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy z dn. 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osób którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie) w tym:

  • osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności,
  • osoby należące do kategorii NEET,
  • osoby odchodzące z rolnictwa,
  • osoby powyżej 55 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby do 30 roku życia,
  • obywatele Ukrainy.

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zapewni także możliwość skorzystania ze wsparcia osobom, które zakończyły udział w projektach z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w Priorytecie VIII Zwiększanie spójności społecznej.

Zadania, działania przewidziane w projekcie: Projekt zakłada zastosowanie kompleksowego wsparcia dla uczestników projektu obejmujące obligatoryjnie formy pomocy w postaci przygotowania IPD, jak również nabycia, podniesienia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy poprzez szkolenia, uzyskania umiejętności praktycznych do wykonywania pracy w ramach stażu, otrzymania jednorazowych i bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podjęcia pracy w ramach bonu na zasiedlenie, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Działania w projekcie prowadzone będą zgodnie z zasadami równościowymi, standardem minimum realizacji równością szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn.

Wsparcie skierowane do osób młodych będzie zgodne z założeniami Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. okres czterech miesięcy, w którym osoba młoda ma mieć zapewnioną ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub inna formę pomocy prowadzącą do aktywizacji zawodowej będzie liczony od dnia przystąpienia danej osoby do projektu.

Rezultaty projektu: Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia lub prowadzenie działalności gospodarczej przez uczestników po zakończeniu udziału w projekcie przez co najmniej 30% uczestników projektu. Dodatkowo Urząd zakłada, że kwalifikacje/kompetencje po zakończeniu udziału w projekcie uzyska co najmniej 80% uczestników, natomiast działalność gospodarczą podejmie 21 uczestników.

Wartość projektu: 2 393 596,54 zł

Kwota dofinansowania z UE: 2 034 557,06 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących realizowanego projektu można uzyskać u doradcy klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95, 21 - 010 Łęczna oraz pod numerem tel.: (81) 53 15 404.

Materiały dostępne są również na stronie internetowej: https://leczna.praca.gov.pl/-/21338494-projekt-niekonkurencyjny-pt-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-powiecie-leczynskim-

#FunduszeUE     #FunduszeEuropejskie

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Informacja o realizacji EFS+

Utworzono dnia 21.08.2023, 16:20

Dokument PDF (259KB)

Regulamin rekrutacji EFS +

Utworzono dnia 21.08.2023, 16:21

Dokument PDF (356KB)

Plakat FEL 2021-2027

Utworzono dnia 21.08.2023, 16:22

Dokument PDF (176KB)

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 62

W poprzednim tygodniu: 85

W tym miesiącu: 203

W poprzednim miesiącu: 334

Wszystkich: 66513